Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

 • 11 czerwca 2018  

   

  Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

  Szanowny Pacjencie,

  W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „Południe” przy ulicy Mireckiego 29a w Częstochowie
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych:
  3. a) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  ( U. z  2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
  4. b) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).
  5. c) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 123 z  późn. zm.).
  6. d) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
  7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
  8. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
  9. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
  10. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
  11. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  12. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

  1         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Przychodnia Lekarska „Południe” Sp. z.o.o. ul. Mireckiego 29 a, 42-207 Częstochowa lub e-mail: daneosobowe@przychodniapoludnie.pl