INFORMATOR PACJENTA

 

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „Południe” przy ulicy Mireckiego 29a w Częstochowie
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
 4. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
 5. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, Administrator prowadzi rejestrację obrazu (monitoring) terenu wokół Przychodni Lekarskiej „Południe”. Administrator przetwarza nagrania obrazu (monitoringu) wyłącznie do celów dla którego zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.
 9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Przychodnia Lekarska „Południe” Sp. z.o.o. ul. Mireckiego 29 a, 42-207 Częstochowa lub e-mail: daneosobowe@przychodniapoludnie.pl