Klauzula informacyjna Przychodni

stanowi część naszej polityki prywatności

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przedstawiamy
Państwu poniższe informacje:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „„Południe” przy ulicy
Mireckiego 29a w Częstochowie
2. Państwa dane pozyskujemy poprzez telefoniczne, pisemne lub osobiste zgłoszenie.
W ograniczonym zakresie dane są pozyskiwane przez formularz kontaktowy na stronie
internetowej www.przychodniapoludnie.pl
3. Zakres pozyskiwanych od Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania to:
a) dane identyfikacyjne
b) dane medyczne
c) dane w zakresie monitoringu wizyjnego
d) dane związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych (w szczególności
COVID-19- wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury, data)
4. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w przypadku:
a) pacjentów. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i tycia,
a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób I mienia, udzielenia
świadczeń zdrowotnych, w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach
związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
b) kandydatów do pracy- w zależności od wyrażonej zgody na potrzeby aktualnej rekrutacji
lub aktualnej i przyszłych rekrutacji;
c) kontrahentów- w celach zawarcia i wykonania umowy, w celach archiwalnych, w celach
związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, prowadzeniem ksiąg
rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
d) osób objętych monitoringiem wizyjnym. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
i ochrony mienia, oraz zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji
celów przetwarzania i wynikającym w szczególności z następujących przepisów prawa:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
b) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
d) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
e) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
Ustawy z dnia ł8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
g) Ustawy z dnia S grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
U ludzi.
6. Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli
wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas
dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie
wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.
7. Korzystanie z usług medycznych w Przychodni Lekarskiej „Południe” jest dobrowolne. Jako
podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która
zawiera oznaczenie tożsamości pacjenta oraz jego dane medyczne. Niepodanie danych
osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty i tym samym udzielenia świadczenia
leczniczego. W związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), brak
podania stosownych danych skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia
faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy na podstawie dodatkowej zgody to
numer telefonu oraz adres e-mali. ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia
świadczenia leczniczego, natomiast nie mamy możliwości: przesłania wiadomości
przypominającej o wizycie, przestania planu leczenia, możliwości przestania wyników badań
(brak e-mail w bazie).
8. Dane osobowe mogą być, w określonym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom:
a) podmiotom wskazanym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;
b) podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych usług medycznych:
(pracownie diagnostyczne, inne);
c) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w tym.: usługi informatyczne, cykliczne
badania urządzeń medycznych, usługi kurierskie i pocztowe;
d) dostawcom usług prawnych i doradczych;
e) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji;
f) podmiotom uprawnionym do zwalczania i przeciwdziałania zwalczania zakażeniom
i chorobom zakaźnym u ludzi.
9. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do usuniecie, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, pod warunkiem jednak, że inne przepisy prawa nie stanowią
Inaczej.
10. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób
przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że
przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, prowadzimy rejestracje obrazu
(monitoring) terenu wokół Przychodni Lekarskiej „Południe”. przetwarzamy nagrania obrazu
(monitoringu) wyłącznie do celów dla którego zostały zebrane i przechowuje przez okres nie
dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają
automatycznemu zniszczeniu.
12. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz
organizacjom międzynarodowym.
13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu.
14. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można sic kontaktować na adres:
Przychodnia Lekarska ‚Południe” Sp. z.o.o. ul. Mireckiego 29 a, 42.207 Częstochowa lub e-mail:
daneosobcnve@przychodnlapołudnie.pl