Informator Pacjenta

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

(Aktualizacja w dniu 24.09.2020)

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) przedstawiamy Państwu poniższe informacje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „Południe” przy ulicy Mireckiego 29a w Częstochowie (zwana dalej Administratorem).
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia, a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, w celach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w celach archiwalnych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są, w szczególności, następujące przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
c) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
d) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
e) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
f) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
g) Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
h) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz.1395).
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
5. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
6. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
7. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z  zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Przychodnia Lekarska „Południe” Sp. z.o.o. ul. Mireckiego 29 a, 42-207 Częstochowa lub e-mail: daneosobowe@przychodniapoludnie.pl

Skip to content