Uaktualnienie zasad udzielania teleporad

Uaktualnienie zasad udzielania teleporad

Przychodnia Lekarska „Południe” sp. z o.o. realizuje świadczenia medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, tj. teleporady realizowane są telefonicznie, natomiast świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

1. w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

– o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm. 2 ) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),

– związanych z wydaniem zaświadczenia;

– o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043),”.

2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej;

3. w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów;

4. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej;

5. dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

Skip to content