INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ „POŁUDNIE”


Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu poniższe informacje: 

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Lekarska „Południe” przy ulicy Mireckiego 29a w  Częstochowie

    2. Państwa dane pozyskujemy poprzez telefoniczne, pisemne lub osobiste zgłoszenie. W ograniczonym zakresie dane są pozyskiwane przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.przychodniapoludnie.pl 

    3. Zakres pozyskiwanych od Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania to: 

    a) dane identyfikacyjne;

    b) dane medyczne;

    c) dane w zakresie monitoringu wizyjnego;

    d) dane związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych (w szczególności  COVID-19- wywiad epidemiologiczny, pomiar temperatury ciała).

    4. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w przypadku:

    a) pacjentów- w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia, a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia, udzielenia świadczeń zdrowotnych, w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej; 

    b) osób uprawnionych przez pacjenta – w celu udostępnienia dokumentacji medycznej lub uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta;

    c) kandydatów do pracy- w zależności od wyrażonej zgody, na potrzeby aktualnej rekrutacji lub aktualnej i przyszłych rekrutacji;

    d) personelu (w tym wolontariuszy i stażystów)  w celu realizacji zadań zgodnie z zakresem czynności oraz wypełnieniem obowiązków prawa związanych z zatrudnieniem;

    e) kontrahentów- w celach zawarcia i wykonania umowy, w celach archiwalnych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;

    f) osób objętych monitoringiem wizyjnym- w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, oraz zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji.

    5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym w szczególności z następujących przepisów prawa:

    a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;

    b) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

    c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

    d) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

    e) Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

    f) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 

    g) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

    h) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

    i) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy oraz innych przepisów prawa stanowionego w tym zakresie.

    6. Okres przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.

    7. Korzystanie ze świadczeń leczniczych w Przychodni Lekarskiej „Południe” jest dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej, która zawiera oznaczenie tożsamości pacjenta oraz dane dotyczące jego stanu zdrowia. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rejestracji wizyty i tym samym udzielenia świadczenia leczniczego. W związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), brak podania stosownych danych skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku. Dane, które pozyskujemy na podstawie dodatkowej zgody to numer telefonu oraz adres e–mail. Ich niepodanie nie skutkuje odmową udzielenia świadczenia leczniczego, natomiast nie mamy możliwości: przesłania wiadomości przypominającej o wizycie, przesłania planu leczenia, możliwości przesłania wyników badań (brak adresu e-mail w bazie). 

    8. Dane osobowe mogą być, w określonym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom: 

    a) podmiotom wskazanym w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych;

    b) podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczonych usług medycznych: (pracownie diagnostyczne, inne);

    c) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, w tym.: usługi informatyczne, cykliczne badania urządzeń medycznych, usługi kurierskie i pocztowe;

    d) dostawcom usług prawnych i doradczych;

    e) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwaniu informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej;

    f) podmiotom uprawnionym do zwalczania i przeciwdziałania zwalczania zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi.

    g) innym podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych na mocy stosownych przepisów

    9. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od nas dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, pod warunkiem jednak, że inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

    10. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i  sposób przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

    11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, prowadzimy rejestrację obrazu (monitoring) terenu wokół Przychodni Lekarskiej „Południe”. Przetwarzamy nagrania obrazu (monitoringu) wyłącznie do celów dla którego zostały zebrane i przechowujemy je przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania obrazu podlegają automatycznemu zniszczeniu.

    12. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

    13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

    14. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Przychodnia Lekarska „Południe” Sp. z.o.o. ul. Mireckiego 29 a, 42-207 Częstochowa lub e-mail: daneosobowe@przychodniapoludnie.pl


Aktualizacja 16 marca 2023


Polityka plików „cookies”
Przychodnia Lekarska „Południe”


 1. Polityka plików „cookies” obowiązuje w odniesieniu do strony internetowej www.przychodniapoludnie.pl której właścicielem jest Przychodnia Lekarska „Południe” przy ulicy Mireckiego 29a w Częstochowie zwana dalej w treści Administratorem.

 2. Pliki „cookies” zawierają dane informatyczne, które są zapisywane przez serwer na komputerze, laptopie, smartfonie lub innym urządzeniu osoby za pomocą którego łączy się ona Internetem. Informacje te serwer może odczytać z urządzenia przy ponownym połączeniu osoby z Internetem.

 3. Administrator zamieszcza pliki „cookies” na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową oraz uzyskuje do nich dostęp. Podczas przeglądania strony internetowej nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

 4. Pliki „cookies” na stronie internetowej są wykorzystywane do celów statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści. Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację osób.

 5. Pliki „cookies” są używane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osoby, która odwiedza stronę internetową. Pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa, tworzenia statystyk, a także dostarczanie treści dostosowanych do potrzeb i zainteresowań.

 6. Instalowanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w urządzeniu osoby, która odwiedza stronę internetową ani w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu tej osoby.

 7. Administrator stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

 8. Sesyjne pliki „cookies”– są to tymczasowe pliki „cookies” , które pozostają w pliku przeglądarki osoby odwiedzającej stronę internetową do chwili opuszczenia przez nią tej strony. Są one niezbędne w celu poprawnego działania niektórych aplikacji oraz wyświetlania zawartości strony;

 1. Trwałe pliki „cookies”- są to pliki, które wykorzystuje się do dostosowania strony do preferencji osoby, która odwiedza stronę internetową. Pliki tej kategorii pozostają dłużej w przeglądarce internetowej użytkownika strony w okresie zależnym od ustawień przeglądarki internetowej. Trwałe pliki „cookies” pozwalają na przekazanie informacji do serwera Administratora przy każdych odwiedzinach strony internetowej.

 2. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików „cookies” na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, lub dokonywać powiadomień o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Obsługę plików „cookies” można także całkowicie wyłączyć. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na brak niektórych funkcjonalnych dostępnych na stronie internetowej.

 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2022

Skip to content